توسعه اسکواش در استان مرکزی نیاز به یک برنامه ریزی مناسب دارد

مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی بر برنامه محوری بودن فعالیتهای هیات اسکواش استان مرکزی تاکید کرد.

منبع : borna