رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران منصوب شد

سید محمدعلی افشانی شهردار تهران طی حکمی رمضان امینی را به سمت رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران منصوب کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری (borna)، متن حکم به شرح زیر است:

منبع : borna