فیلم خارجی بدون مجوز در سینماها ببینید

طرح اکران فیلم های خارجی در حالی از امشب در سینماها آغاز می شود که هنوز شورای صنفی نمایش حواله اکران فیلم مربوطه را صادر نکرده است(در ادامه)

این فیلم با قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان اکران شده است و این در حالی است که داشتن حواله اکران ضروری است و همچنین باید مساله قیمت گذاری بلیت نیز روند قانونی خود را طی کند(در ادامه)

در حال حاضر متولی اکران فیلم خارجی موسسه رسانه های تصویری از زیرمجموعه های سازمان سینمایی است که انتخاب فیلم ها و پرداخت حق پخش آنها را نیز برعهده دارد(در ادامه)

ساختار اکران در ایران به گونه ای است که اکران رسمی هیچ فیلمی بدون حواله شورای صنفی نمایش شکل قانونی نمی گیرد.

منبع : borna