وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی اصلی دفاتر پیشخوان دولت است

مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس تبصره 2 ماده 26 اساسنامه شرکت ملی پست وظیفه نظارت، ایجاد و سیاست گذاری دفاتر پیشخوان دولتی را بر عهده دارد.