مقاله باعنوان روش های تجزیه و تحلیل داده ها از نوع اقدام پژوهی مناسب برای درس روش تحقیق تمام رشته ها

روش تحقيق
hums.ac.ir/uploads/method.ppt
روش دلفي: به منظور گردآوري داده ها در بارة اتفاق نظر يك جمع صاحب نظر در مورد يك موضوع خاص از طريق …. موضوع تحقيق مناسب با تواناييها و انگيزه هاي خود انتخاب كنيد.

روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌هاي مصاحبه | پژوهش

روش تحقیق – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روش تحقیق – سایت آموزشی دیجی درس | دانشگاهی مجازی در خانه

روش‌شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه در …

ﻫﺎي اﻗﺪاﻣﯽ در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﮋوﻫﺶ * دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ

اصل مقاله (759 K) – دانشگاه تهران

ﻃﺮﺍﺣﻰ، ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻳﺎﺑﻰ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﺔ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻧﻌ – دانشگاه لرستان

7-Ahmadi gol. – نامه آموزش عالی

7-Ahmadi gol. – نامه آموزش عالی
https://journal.sanjesh.org/article_29991_492bb47d0dd0934f173de84f6fb209d0.pdf

بررسی ماهیت علمی تحقیقات انجام شده اقدام پژوهی توسط معلمان …
journals.cfu.ac.ir/article_403_fedf3867c7fe55b1ae705dd9c4eac2f1.pdf

اصل مقاله – دانشگاه تهران
https://jitm.ut.ac.ir/article_54749_28fabbc8c380a78b501b9b364a622f70.pdf

اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎر – کنفرانس آموزش …
www.uimecedu.ir/files/site1/pages/Conf13_Pdf/article13-poster.pdf?grand=82780

مبانی و روش‌های پژوهش کیفی – پژوهش‌کار – ایرانداک
research.irandoc.ac.ir/?…مبانی%20و%20روش‌های%20پژوهش%20کیفی

دوره‌متوسطه‌اوّل ران یدب‌ دگاه ی معلّمان‌از‌د ای‌ حرفه در‌
https://www.hfj.ir/wp-content/uploads/…/فصلنامه-زمسان-96-شماره-8-103-120.pdf

اقدام پژوهی تحت تاثیر پارادایم عقلانیت تکنیکی یا معلّم به …
https://www.hfj.ir/wp-content/uploads/2018/10/مقاله-4-شماره-8.doc

تاثیر طراحی شهر و نواحی مسکونی درسلامت عمومی – مطالعات …
www.jcsicsa.ir/article_60645_6ff812913d1101d0d85ecf4ae1a799c6.pdf

رشته تحقیقات آموزشی – معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
https://vpap.um.ac.ir/images/84/barneme_rizi_darsi/…/tahghighat%20amuzeshi.pdf

3.DrHoseini – سامانه اطلاعات پژوهشی ایران
irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1117/article-1117-424775.pdf

Application of Action Research in Nursing Science … – مجله …
hrjbaq.ir/article-1-27-en.pdf

درس پژوهی: الگویی برای توانمند سازی معلمان – همشهری آنلاین
www.hamshahrionline.ir/news/211098/درس-پژوهی-الگویی-برای-توانمند-سازی-معلمان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ –

روش های نوین تحقیق – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/Applied-Research-Methodology-in-Engineering-and-Sci…

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | اخبار > روش …
edu.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=141&pageid=8444&newsview=9717

– روش تحقیق‌وتحلیل – ساختار عملی پایانامه – سید مهدی سهیلی …
fadak.ir/?1000940

تبیین اثر برنامه درسی پنهان بر احساس تعلق به دوره … – …
trj.uok.ac.ir/article_46576_867e82f574f3990ee8652fc81c183fe2.pdf

Bahar 96 final page.indd – مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
sspp.iranjournals.ir/article_26110_25c65e98d330238d503199eada5d5a7b.pdf

اصل مقاله
jpmm.miau.ac.ir/article_3013_55be1903d89367fd468adec219e1b2c0.pdf

روش تحقیق کمی/کیفی | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و …
edu-admin.ir/روش-های-تحقیق/

کنفرانس های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های …
yektaweb.ir/~uimecedu/search.php?search_id_mag=592&sid=1&slc…fa…

2nd International Summer School
www.methodologica.fr/summer-school-tehran.pdf

ارزيابی‌ميزان‌کاربست‌روش‌سناريونويسی‌در‌ پژوهش‌های‌روابط‌بين
piaj.sbu.ac.ir/article/download/8335/4516

ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺎﺗ – علوم و فنون …
stim.qom.ac.ir/article_885_26cf42c3f4ec752292cdc6bee9c28585.pdf

1 – SID.ir
https://www.sid.ir/FileServer/JF/39713890105

عامل های موثر بر انتخاب استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان …
itvhe.areo.ir/article_115121_f554ec75bcdae34c91cf731ebbbaeb91.pdf
۳۰ آبان ۱۳۹۶ –

تبیین رابطه آینده‌نگری و عملکرد تحصیلی دانشجویان …
rme.gums.ac.ir/article-1-234-fa.pdf

درﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮ
jcr.shirazu.ac.ir/article_253_dc3fb9179f3ce062b83ae01c56e7f681.pdf

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بوسیله راهکارهای مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبا

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از …
www.asemankafinet.ir/اقدام-پژوهی-افت-تحصیلی-زبان-و-ادبیات-فارسی/

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک راهبرد های افزایش انگیزش …
https://kandoocn.com/index.php?newsid=96073

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود …
https://kandoocn.com/index.php?newsid=96234

نمونه اقدام پژوهی دبیر زبان فارسی با موضوع چگونه توانستم …
https://moallemblog.com/downloads/نمونه-اقدام-پژوهی-دبیر-زبان-فارسی-با-مو/
۲۹ آذر ۱۳۹۶ –

اقدام پژوهی دبیران ادبیات دبیرستان با موضوع چگونه …
www.taavonkhr.ir/downloads/اقدام-پژوهی-دبیران-ادبیات-دبیرستان-با/

اقدام پژوهی – درس پژوهی
www.modiranefarda.ir/downloads/category/اقدام-پژهی/

اقدام پژوهی درس ریاضی متوسطه با موضوع چگونه توانستم به …
https://www.bopnu.ir/downloads/اقدام-پژوهی-درس-ریاضی-متوسطه-با-موضوع-چ/

اقدام پژوهی : دانلود انواع فایل های اقدام پژوهی در تمامی مقاطع …
www.kanoonparvaresh-ag.ir/

اقدام پژوهی برای دبیران ادبیات فارسی با موضوع چگونگی …
www.znbto.ir/downloads/اقدام-پژوهی-برای-دبیران-ادبیات-فارسی/

استفاده از اقدام پژوهي براي تقویت یادگیري: مطالعه … – توسعه …
tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_416_36e4c5491f9291ea1848bbb0e4a3f7bf.pdf

اقدام پژوهی ناحیه 2 قم – چکیده اقدام پژوهی های مقطع راهنمایی
ar2qom.blogfa.com/post/8

اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎر – کنفرانس آموزش …
www.uimecedu.ir/files/site1/pages/Conf13_Pdf/article13-poster.pdf?grand=82780

درس پژوهی: الگویی برای توانمند سازی معلمان – همشهری آنلاین
www.hamshahrionline.ir/news/211098/درس-پژوهی-الگویی-برای-توانمند-سازی-معلمان

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی علاقه دانش آموزان به درس زبان
https://danesh-ju.com/اقدام-پژوهی-دبیر-زبان-انگلیسی-2/

کایر – چگونه توانستم نمرات عربی دوم راهنمایی راافزایش دهم .
tahsil.blogfa.com/post/1

اقدام پژوهی معلم دبستان پیرامون مقوله چگونه توانستم دانش …
atablesoccer.ir/downloads/اقدام-پژوهی-معلم-دبستان-پیرامون-مقوله/

دانلود اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی پیرامون مقوله چگونه …
jamdanesh.ir/downloads/دانلود-اقدام-پژوهی-دبیر-ادبیات-فارسی-5/

نمایش مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج … – دیده …
www.isw.ir/2279/نمایش-مقالات-اولین-همایش-ملی-راهکارها/

اقدام پژوهی ادبیات فارسی متوسطه و هنرستان، جلوگیری از افت …
dl2.hyre.ir/dl2/608/pdf
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ –

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزم را به درس … – …
rahe.sellfile.ir/prod-2027118-اقدام+پژوهی+با+موضوع+چگونه+توانستم+دانش+آموزم+را…

معلم یار – چگونه دانش آموزان را به درس ریاضی علاقه مند کنیم.
omranb.blogfa.com/post/2

اقدام پژوهی چگونه توانستم علاقه مندی دانش آموزان مقطع ابتدایی …
tnews.ir/site/631078180321.html
۲۶ آذر ۱۳۹۷ –

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله راهکار های مدرسه محور از …
vs63599.hekaayat.ir/list/686188-html

دانلود مجموعه کامل اقدام پژوهی با موضوعات مختلف – راهنمای دانشجو
rdaneshjoo.ir/5538/دانلود-مجموعه-کامل-اقدام-پژوهی-با-موضو/

اقدام پژوهی
www.otaghefekr.net/Power_Pointes/Files/51.ppt

فروشگاه فایل های درسی | درسی فایل – Part 2
https://drsifile.com/downloads/tag/فروشگاه-فایل-های-درسی/page/2/

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بوسیله راهکارهای مدرسه …
filehost.ys1.ir/2018/12/22/اقدام-پژوهی-با-موضوع-چگونه-توانستم-بوس-2/
۱ دی ۱۳۹۷ –

دسته: علوم اجتماعی | power
power.sellgroup.ir/article/category/علوم-اجتماعی/

نما – فایل کامل ترجمه مقاله انگلیسی با موضوع پروتکل قفل …
tl7565.bahost.ir/cal/tag/نما

بسم‌اهلل‌الرحمن‌الرحیم مطالعات اجتماعي در انتهاي صف گفت …
www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2015/8/1168.pdf

اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم اختلال املا و روش …
lcd.ravayatha.ir/…/318242-اقدام-پژوهی-آموزگاران-ابتدایی-چگونه-توانستم–اختلال-امل…

تأثیر ارزشیابی، هدایت تحصیلی و کنکور بر گرایش دانش …
a.tgkanal.com/2/3/1/2018/09/23/597/5936260130151597024.pdf
۱ مهر ۱۳۹۷ –

اقدام پژوهی آموزگاران ابتدایی چگونه توانستم مشکل رو خوانی و …
tv.nasimyaad.ir/…/318277-اقدام-پژوهی-آموزگاران-ابتدایی-چگونه-توانستم-مشکل-رو-…

اقدام پژوهی معاون آموزشی چگونه توانستم راهبردهای یادگیری را …
soltan.tafakor2.ir/list/50274841-html

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بوسیله کار گروهی و آموزش های دانش آموز محور زمینه یاد گیری اثر بخ

اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و …
https://kandoocn.com/index.php?newsid=96199
۹ خرداد ۱۳۹۷ –

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و …
https://kandoocn.com/index.php?newsid=96209

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی پیرامون مقوله چگونه توانستم …
atablesoccer.ir/downloads/اقدام-پژوهی-دبیر-ادبیات-فارسی-پیرامون-6/

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی با موضوع چگونه توانستم …
۳ مهر ۱۳۹۷ –

اقدام پژوهی برای دبیران ادبیات با موضوع چگونه توانستم …

اقدام پژوهی, دانلود نمونه فایل اقدام پژوهی | پژوهش سرای معلمان و …

چگونه توانستم از دانش آموزان در فرایند تدریس استفاده کنم

بایگانی‌ها اقدام پژوهی چگونه توانستم – اتاق تعاون معلمان …
www.taavonkhr.ir/downloads/tag/اقدام-پژوهی-چگونه-توانستم/

درس پژوهی – طراحی آموزشی
www.kanoonefars.ir/dars

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی چگونه توانستم بوسیله کار …
www.ir-fun.ir/sensor/اقدام-پژوهی-دبیر-ادبیات-فارسی-چگونه-تو-4/

مرکز دانلود اقدام پژوهی و درس پژوهی معلمان و آموزگاران ابتدایی
www.rajaee-ttc.ir/

نمونه فایل های اقدام پژوهی معلمان و آموزگاران ابتدایی در همه مقاطع …
https://www.bopnu.ir/65577-2/

آموزش شیمی با استفاده از ) تلفیقی ( رویکرد فعال روش – …
conf.semnan.ac.ir/uploads/chem_conf/P-131.pdf

استفاده از اقدام پژوهي براي تقویت یادگیري: مطالعه فرآیند …
tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_416_36e4c5491f9291ea1848bbb0e4a3f7bf.pdf

اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎر – کنفرانس آموزش …
www.uimecedu.ir/files/site1/pages/Conf13_Pdf/article13-poster.pdf?grand=82780

اقدام پژوهی ناحیه 2 قم – چکیده اقدام پژوهی های مقطع ابتدایی
www.ar2qom.blogfa.com/post/9

ویژه نامه معلم پژوهنده – پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
www.rie.ir/uploads/115.pdf

دانلود پایان نامه ساخت میکرو راکتور برای بررسی بهبود …
sabte-link.ir/copyright/دانلود-پایان-نامه-ساخت-میکرو-راکتور-بر/

اهميت رشد اجتماعى بچه ها در دوره ى ابتدايى
https://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2017/7/1389.pdf

دانلود اقدام پژوهی حمایت از کالای ایرانی (تشویق دانش آموزان به …
https://www.tarafdari.com/node/1056838

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش – همایش …
https://www.symposia.ir/NERA02

معلمان مبتنی ای حرفه بافت آفرینی چارچوب بهسازی یک … – …
trj.uok.ac.ir/article_46580_cdf87f83c40bd68402c9c1d0019f59ca.pdf

علمی،آموزشی، پژوهشی – نمونه اقدام پژوهی – Blogfa
7753939.blogfa.com/post/7

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بوسیله کار گروهی و …
rahe.sellfile.ir/prod-2026872-اقدام+پژوهی+با+موضوع+چگونه+توانستم+بوسیله+کار…
اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم بوسیله کار گروهی و آموزش های دانش آموز محور زمینه یاد گیری اثر بخش را در دانش آموزان برای فراگیری درس ادبیات فارسی فراهم آورم …

درس پژوهی: الگویی برای توانمند سازی معلمان – همشهری آنلاین
www.hamshahrionline.ir/news/211098/درس-پژوهی-الگویی-برای-توانمند-سازی-معلمان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ –

PDF Compressor – SID.ir
www.sid.ir/FileServer/SF/5411395h0939

پژوهش ( ناحیه شش مشهد ) – معلمان – Blogfa
gahnamemantaghe6.blogfa.com/category/1

روش تحقيق اقدام پژوهي، روشي پر كاربرد در تحقيقات آموزش و …
www.iranresearches.ir/…/98-روش-تحقيق-اقدام-پژوهي،-روشي-پر-كاربرد-در-تحقيقا…

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در آﻣﻮزش ﻣﻄﺎ
www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/91-92/24/095-122-C6000.pdf

اقدام پژوهی معاون آموزشی چگونه توانستم با بررسی علل و عوامل …
eghdampajohi.mihanblog.com/post/167

آینت | درس پژوهی
https://www.inet.ir/v/QKXPjn

نمونه اقدام پژوهی معاون آموزشی پیرامون مقوله چگونه توانستم …
jamdanesh.ir/downloads/نمونه-اقدام-پژوهی-معاون-آموزشی-2/

مجتمع آموزشی و پرورشی فارابی – اقدام پژوهی : چگونه توانستم …
mojtamefarabi.blogfa.com/post/50

تجربیات برتر حرفه ای معلم ادبیات کار گروهی و آموزش های …
https://danesh-ju.com/تجربیات-برتر-حرفه-ای-معلم-ادبیات/

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان را به کمک آموزگار مربوطه به استفاده از کامپیوتر علاقه

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به استفاده از …
https://kandoocn.com/index.php?newsid=96193

اقدام پژوهی چگونه توانستم به کمک راهبرد های افزایش انگیزش …
https://kandoocn.com/index.php?newsid=96073

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به کمک آموزگار …
eeghdampajhoohi.sellfile.ir/prod-680051-اقدام+پژوهی+چگونه+توانستم+دانش+آموزان+…

اقدام پژوهی معلم و آموزگار ابتدایی + صد ها نمونه فایل مناسب از …
www.irgoya.ir/eghdam-ebtedaei

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی
www.taavonkhr.ir/downloads/category/اقدام-پژوهی-آموزگار-ابتدایی/

بایگانی‌ها اقدام پژوهی چگونه توانستم – اتاق تعاون معلمان …
www.taavonkhr.ir/downloads/tag/اقدام-پژوهی-چگونه-توانستم/

اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی شاگردانم را به درس …
www.ghatreh.com/…/اقدام-پژوهی-چگونه-توانستم-میزان-علاقه-مندی-شاگردانم-درس-ری…
۲۵ آذر ۱۳۹۶ –

نمونه اقدام پژوهی معلمان دوره دبستان با موضوع چگونه توانستم …
www.irikf.ir/downloads/نمونه-اقدام-پژوهی-معلمان-دوره-دبستان-ب/

نمونه اقدام پژوهی معاون اجرایی پیرامون مقوله چگونه توانستم …
atablesoccer.ir/downloads/نمونه-اقدام-پژوهی-معاون-اجرایی-2/

اقدام پژوهی درس قرآن مقطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم …
https://arakedu1.ir/downloads/اقدام-پژوهی-درس-قرآن-مقطع-ابتدایی/

اقدام پژوهی دبیر جامعه شناسی با موضوع چگونه توانستم …
https://arakedu1.ir/downloads/اقدام-پژوهی-دبیر-جامعه-شناسی-با-موضوع-چ/

مرکز دانلود اقدام پژوهی و درس پژوهی معلمان و آموزگاران ابتدایی
www.rajaee-ttc.ir/

اقدام پژوهی, دانلود نمونه فایل اقدام پژوهی | پژوهش سرای معلمان و …
www.kbdpr.ir/

اقدام پژوهی : دانلود انواع فایل های اقدام پژوهی در تمامی مقاطع …
www.kanoonparvaresh-ag.ir/

لیست نهایی چکیده مقالات پذیرفته شده – همایش اقدام پژوهی
ar.farsedu.org/info.aspx?type=n&id=65344
۲۳ آذر ۱۳۹۶ –

آموزش و پرورش – خلاصه گزارش‌های اقدام پژوهي
www.rie.ir/?fkeyid=&siteid=75&pageid=3677

چگونه می‌توانم رایانه را به وسیلۀ روش‌های خلاق به کودکان کم …
exceptionaleducation.ir/article-1-221-fa.pdf

منتخبین استانی – پانزدهمین فراخوان اقدام پژوهی – پژوهش ( …
gahnamemantaghe6.blogfa.com/1391/11

اقدام پژوهی علوم ششم ابتدایی با موضوع چگونه توانستم با …
https://moallemblog.com/downloads/اقدام-پژوهی-علوم-ششم-ابتدایی/

اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎر – کنفرانس آموزش …
www.uimecedu.ir/files/site1/pages/Conf13_Pdf/article13-poster.pdf?grand=82780

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم گوشه گیری و عدم …
https://danesh-ju.com/اقدام-پژوهی-گوشه-گیری/

چگونه توانستم به کمک راهکار های حیاط پویا، ورزش صبحگاهی …
raheelm.com/shopin_26562-utab

ایجاد انگیزه در دانش آموزان با چند راهکار موفق | چطور
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ –

معاونت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت