پرسشنامه بررسی میزان تمایل به ترک خدمت در افراد

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت – مادسیج
madsg.com/پرسشنامه-تمايل-به-ترك-خدمت/
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ –

دانلود پرسش نامه استاندارد پرسشنامه تمایل به ترک خدمت …
asremodiriyat.com/دریافت/پرسشنامه-تمایل-به-ترک-خدمت-کارکنان-و-عد/
پرسشنامه تمایل به ترک خدمت کارکنان و عدم ماندگاری در شغل. هدف: بررسی میزان تمایل به ترک خدمت در افراد و کارکنان سازمان. منبع پرسش‌نامه ترک خدمت کارکنان: کیم و …

ترک خدمت رضایت شغلی و تمایل به بر با شغل عجین شدن …
journals.pnu.ac.ir/article_1175_02cb11cfedf351b96fbdef79f3a4ef99.pdf

بررسی تمایل به ترک ‌خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن در …
jcnm.skums.ac.ir/article-1-549-fa.pdf
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ –

مقایسه تمایل به ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستان های …
ijn.iums.ac.ir/article-1-1800-fa.pdf

عوامل مؤثر در تمایل به ترک خدمت فرهنگیان دارای تحصیلات …
ensani.ir/…/عوامل-مؤثر-در-تمایل-به-ترک-خدمت-فرهنگیان-دارای-تحصیلات-عالی-کار…

مقایسه تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت نیروی … – فصلنامه …
jhosp.tums.ac.ir/article-1-5207-fa.pdf

ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ، ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ روان اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺘﺎري – دانشگاه اصفهان
cbs.ui.ac.ir/article_17319_7fff35e421416e466c705e664791c970.pdf
۱۱ تیر ۱۳۹۲ –

ﺗﻌﻬﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ و راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺧﻼق، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠ – دانشگاه …
confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/1st-auditing/87_1.pdf

بررسی رابطه بین ویژگی های فردی با استرس شغلی و تمایل …
sjnmp.muk.ac.ir/article-1-61-fa.pdf

Guidelines for Full Papers
irindexing.ir/editor/fileman/Uploads/ichm/53.pdf

پرسشنامه رایگان –
questionnaire1.com/

سنجش رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با میل به …
www.academia.edu/…/سنجش_رابطه_بین_ابعاد_عدالت_سازمانی_و_تعهد_سازمانی_با_…

تاثیر سبکهای رهبری بر تمایل به ترک خدمت کارکنان – …
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=تمايل+به+ترک+خدمت

تمایل به ترک خدمت – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=تمایل+به+ترک+خدمت&topic_1=429227

بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر تمایل به ترک خدمت … …
https://www.civilica.com/PdfExport-MECONF01_248=بررسی-تاثیر-عوامل-فردی-و-…

بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر تمایل به ترک خدمت …
https://www.civilica.com/Printable-MECONF01_247=بررسی-تاثیر-عوامل-فردی-و-س…

بررسی‌رابطه‌بین‌اجتماعی‌شدن‌و‌گرايش‌به‌ترک‌خدمت‌در‌ وارد
jpap.sbu.ac.ir/article/download/2858/2848

بررسی تأثیر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان …
taxjournal.ir/files/site1/files/تقوی_نژاد.pdf

پیرو در تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه – فصلنامه علوم …
journal.iams.ir/article_199_a0fb20dc2eda3f461c755f440365dd84.pdf

به نام خدا – مدیریت فرهنگ سازمانی – دانشگاه تهران
https://jomc.ut.ac.ir/article_54114_ac76988fcbe2c42c33a7bd261b03e9fe.pdf

ﺗﺮﻙ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ
https://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code9mm/article/viewFile/2067/2183

بررسی همبستگی میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک …
journal.rums.ac.ir/browse.php?a_id=4006&sid=1&slc_lang=fa&html=1

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تمایل به ترک خدمت …
journals.sbmu.ac.ir/jhf/article/downloadSuppFile/7984/3154

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳ
www.iaujournals.ir/article_538650_cb90ce427bb4f9643a8debec84e17fc0.pdf
۲۳ آبان ۱۳۹۰ –

عوامل موثر در تمايل به ترک خدمت فرهنگيان داراي تحصيلات …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247106

سامانه فروش فایل پژوهشگران | پرسشنامه تمایل به ترک خدمت – …
pazhuheshgaran.ir/downloads/پرسشنامه-تمایل-ترک-خدمت/

بررسی تاثیر معنویت بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک …
www.jhrs.ir/article_61887.html

Assessment tendency of clinical nurses to leave the …
ijnv.ir/article-1-170-en.pdf

بررسی میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت و ارتباط …
ijnr.ir/article-1-1395-fa.pdf

مرکز تخصصی آمار و خدمات پژوهشی آسیاتک پرسشنامه تمایل …
asiatak.sellfile.ir/prod-589094-پرسشنامه+تمایل+به+ترک+خدمت.html
این پرسشنامه دارای 15 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد. این پرسشنامه به صورت محقق …

داﻧﺸﮕﺮان ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ICT د
jmr.usb.ac.ir/article_999_4c1c5621b498f6349b92b6914c3f0514.pdf

ترک به بر تمايل سازماني سکوت اثیر ت ي عاطف حمله واسطه … …
www.modiriyatfarda.ir/WebUsers/modiryatfarda/…/OK/1395071285493523-F.pdf

« ﻗﺼﺪ ﺗﺮك ﺷﻐﻞ » « ﺑﺮ ادراك از ﺑﺎﻓﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن » ﺗﺄﺛﻴﺮ «
ormr-old.modares.ac.ir/article_15673_08afa704e0bb193adf3f1d9a9d3a97b2.pdf

بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری سازمانی نیروی انسانی – …
cs.shahed.ac.ir/article-1-293-fa.pdf
۲۹ تیر ۱۳۸۷ –

ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋ – World Health …
applications.emro.who.int/…/J…/J_Health_Promot_Manag_2012_1_3_17_27.pdf

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش دارای اعتبار و روایی و نحوه نمره گذاری

دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش(مزلاچ) – ایران …

https://www.iran-moshaver.ir/فرسودگی-شغلی-مسلش/

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش- ماسلاچ -مزلاچ (MBI- 22)

www.ravanpaper.com/product/…/سیاهه-(پرسشنامه)-فرسودگی-شغلی-مسلش-(MBI–2…

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

modir3-3.ir/S_M/questionnaire/q33-78955.docx

پرسشنامه استاندارد فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون – مادسیج …

madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-فرسودگی-هیجانی-مس/

تهیه و تدوین پرسشنامه بیست سئوالی فرسودگی شغلی …

ioh.iums.ac.ir/article-1-1178-fa.pdf

هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن …

nea.ui.ac.ir/article_19059.html

اﻧﺴﻲ ﻣﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺟﺪ ﻓﺮﺳﻮ

www.iaujournals.ir/article_538135_e3c42d076114bc143f73eda38a30dd0d.pdf

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺯﻥ ﻫﻨﺠﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺴ

www.ensani.ir/storage/Files/20130130091031-9752-22.pdf

۱۱ بهمن ۱۳۹۱ –

بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان دانشکده های دانشگاه …

elib.mui.ac.ir/site/catalogue/51131

اصل مقاله – فرهنگ مشاوره و روان درمانی

qccpc.atu.ac.ir/article_311_6d62ad74d9eadda26d1a1c06a0fbb769.pdf

نمونه پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ (مسلش) – …

nilofile.mipropia.com/نمونه-پرسشنامه-استاندارد-فرسودگی-شغل/

۱۹ مرداد ۱۳۹۷ –

نرم افزار پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش/ مزلاچ MBI … – …

farsravan.com/shop/index.php/softwares-نرم-افزارها/mbi

شیوع فرسودگی شغلی در دستیاران پزشکی دانشگاه علوم …

rme.gums.ac.ir/article-1-155-fa.pdf

لینک دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ

oz16494.pishtazlearn.ir/…/لینک-دانلود-پرسشنامه-استاندارد-فرسودگی-شغلی-مزلاچ

سامانه فروش فایل پژوهشگران | پرسشنامه فرسودگی شغلی …

pazhuheshgaran.ir/downloads/maslashjobfrustration/

فایل word پرسشنامه استاندارد شیوه فرزند پروری والدین …

doc.ac-hc.ir/doc/586793/html

۳ مهر ۱۳۹۷ –

اصل مقاله – فصلنامه روانشناسی تربیتی

psyedu.toniau.ac.ir/article_13493_049e12a402158f8c37e0d031ae6d2f0f.pdf

Burnout among emergency medical services (EMS) staff

ijnv.ir/article-1-437-en.pdf

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون | original

apa-original.elecall.ir/apa-original/13416/html

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ –

رفتاری بر سالمت روان و فرسودگی شغلی پرستاران – بررسی …

conference.khuisf.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/pazhohesh/sycosomatic/195.pdf

بررسی همبستگی میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک …

journal.rums.ac.ir/article-1-4006-fa.pdf

۱۶ اسفند ۱۳۹۶ –

بررسی سالمت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از …

www.militarymedj.ir/files/site1/user_files_01eb20/azad-A-10-303-11-4c5fafe.pdf

Guidelines for Full Papers

isc.ac/editor/fileman/Uploads/36m.pdf

دانلود جدیدترین فایل پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی – …

paperdldoc.ir/دانلود-جدیدترین-فایل-پرسشنامه-استاند/

۳۰ آذر ۱۳۹۶ –

بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت … – …

journal.iehfs.ir/article-1-213-fa.pdf

ارتباط بین سلامت روان و فرسودگی شغلی … – Armaghane …

armaghanj.yums.ac.ir/article-1-947-fa.pdf

۵ مرداد ۱۳۹۴ –

خرید آنلاین پرسشنامه استاندارد بلوغ شغلی کارکنان (ایزدی …

۲۸ شهریور ۱۳۹۷ –

فرسودگی شغلی – موسسه فرهنگی پژوهشی دریای دانش قائم

daryaedanesh.blogfa.com/tag/فرسودگی-شغلی

دانلود فایل کامل وجدید 97 پرسشنامه استاندارد فرسودگی …

addressefile.ir/?p=12624

۷ آبان ۱۳۹۷ –

بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت …

eprints.bpums.ac.ir/4626/1/iehfsj-v3n4p38-fa.pdf

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی – horifile

horifile.thefreecpanel.com/tag/پرسشنامه-استاندارد-ویژگی-های-شغلی/

۵ مهر ۱۳۹۷ –

ﮐﺎري ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎر ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﮐ – مشاوره و روان …

fcp.uok.ac.ir/article_9694_8f572c4eb8ad5e62401d00b924899a85.pdf

و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮش – فصلنامه …

jfh.iausari.ac.ir/article_27557_e1fb2c049467eed39fb08bc3e907a40d.pdf

تبیین سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس بر اساس فرسودگی …

jss.iaut.ac.ir/article_529180.html

رابطه جهت گیری هدفی با فرسودگی شغلی در معلمان مرد متاهل …

www.academia.edu/…/رابطه_جهت_گیری_هدفی_با_فرسودگی_شغلی_در_معلمان_مرد_…

مهدکودک بین در فرسودگی شغلی مربیان های … – فصلنامه …

childmentalhealth.ir/article-1-153-fa.pdf